شرکت آران گاز اصفهان فعال در زمینه تولید اکسیژن گاز و مایع و حمل اکسیژن مایع و نیتروژن مایع و آرگون مایع و co2 مایع تمایل دارد جهت صادرات محصولات خود با شرکت های بازاریابی صادراتی همکاری نماید چنانچه آن شرکت توانمندی فروش و بازاریابی محصولات این شرکت را دارد ،توانمندی خود در این زمینه را به صورت مکتوب به این شرکت اعلام نماید. با تشکر

کالاهای تولیدی :

۱-نیتروژن مایع با خلوص ۹۹/۹۹۹۹‎٪
۲-آرگون مایع با خلوص ۹۹/۹۹۹۵‎٪
۳-اکسیژن مایع با خلوص ۹۹/۹۹‎٪
۴-co2 مایع با خلوص ۹۹/۹۹۹۶‎٪
٥-n2o مايع با خلوص ٩٩/٩٩٩٪؜

*ارسال به صورت محموله ۲۰ تن

*شارژ همه گازهاي فوق در سایز ۵۰ ليتري به صورت گاز